ESPAD Logo

Šikanovanie prostredí školy a jeho vz?ah k alkoholu a drogám.

Authors: 
Nociar, A.
Abstract: 
V sú?asnosti nie je zriedkavos?ou, že po?ujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa vraj ob?as vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodi?ov vo?i u?ite?om a výnimo?ne sa hovorí aj o podobnom reagovaní u?ite?ov vo?i žiakom, ?o sa zvä?ša odohráva na základe úmyselných provokácií. Otázkou je, ?i výskyt takýchto prípadov možno potvrdi? aj presnejšie, napr. v reprezentatívnych prieskumoch u školskej populácie.
Added: 
Ludwig Kraus 31/07/2015
Publishing year: 
2014
Volume: 
9
Number: 
1
Pages: 
8–10
Type of Document: 
Other article/paper
Document language: 
Slovak